Vi som arbetar med Läsbloggen är eleverna i  årskurs 4-6 och fyra pedagoger på Måttsundsskolan i Luleå.

Syfte med Läsbloggen

Syftet med Läsbloggen är att ge eleverna möjlighet att delge varandra sina läsupplevelser av böcker från olika genrer. Eleverna läser skönlitterära böcker gemensamt samt individuellt. Vår förhoppning med  Läsbloggen är att den ska främja elevernas förmåga att sammanfatta, diskutera och reflektera över texter, samt träna på att ge konstruktiv kritik.  Förmågorna vi arbetar med är tagna från Lgr11.  En annan förväntan med Läsbloggen är också att andra ska kunna ta del av elevernas tankar och bli inspirerade till att läsa skönlitterära böcker.